سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS 18001 : 2007

 

            استاندارد  OHSAS 18001 : 2007  استانداردی است که مارا ملزم به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی می نماید . آمادگی جسمانی کارکنان ، رعایت نکات ایمنی و تجهیزات ایمنی در محیط کار ، آمادگی در شرایط اضطراری از قبیل سیل و زلزله و آتش سوزی و بررسی میزان و شدت و احتمال خطرات ، می کند . برای کاهش خطرات و افزایش آگاهی کارکنان نسبت به نحوه شناسایی خطرات و محاسبه ریسک آنها دستورالعمل هایی تدوین میگردد . رعایت استاندارد های ایمنی حافظ جان کارکنان ، سلامتی آنان و حفظ اموال و دارایی های یک سازمان است و رعایت این استاندارد در ایجاد یک سازمان امن و عاری از خطر ، ما را یاری می نماید .

            سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی  ( Assessment Series Safety & Occupational Health )  استانداردی قابل ممیزی و اخذ گواهینامه می باشد . استاندارد  OHSAS 18001 : 2007  در پاسخ به نیاز سازمانها به یک استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که به وسیله آن بتوانند به راحتی سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت شغلی و ایمنی را با یکدیگر ادغام و سیستم مدیریتی یکپارچه ای را ایجاد نمایند . یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، سازمان را در شناسایی ، حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خویش و سایر طرفهای ذینفع که در معرض ریسک های  S & OH  قرار دارند یاری نماید . استاندارد  OHSAS 18001 : 2007  مشخصات دقیق را جهت طراحی یک سیستم مدیریت  S & OH  ارائه می دهد .

             ساختار استاندارد  OHSAS 18001 : 2007  در واقع مسیری باز و منعطف را برای هر سازمانی که بخواهد آنرا تحقق بخشد ، فراهم می آورد . فرآیند ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد  OHSAS 18001 : 2007  مشابه با فرآیند ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت براساس  ISO 9001  و یا سیستم های مدیریت محیط زیست بر اساس  ISO 14001  می باشد .

 

مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS  18001 : 2007

¨ فاز ( 1 )

       کلیه آموزش های مرتبط به شرح زیر دز حین پروژه انجام می پذیرد .

-      دوره آموزشی مفاهیم ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 : 2007

-     دوره آموزشی شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی

-     دوره آموزشی ممیزی داخلی OHSAS 18001 : 2007

 

¨ فاز ( 2 )

       باز نگری فرآیند ها / فعالیت ها متناسب با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و طرح ریزی ( مستند سازی ) آنها منطبق با استانداردهای مذکور صورت می گیرد . هدف از این مرحله انجام اقدامات مرتبط با سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی و فعالیت های مربوطه همراه با به روزنمایی مستندات و رفع موارد کمبود بوده که در قالب روش های اجرایی ، دستور العمل ها ، فرم ها و سایر مستندات مرتبط انجام می گردد . اقدامات قابل انجام در این مرحله عبارتند از :

-       تعیین نماینده مدیریت ، مشخص نمودن گروه های کاری و راهنمایی تشکیل مجدد کمیته رهبری سیستم

-       تبیین نقاط مشترک و افتراق سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با سایر سیستم های موجود

-       تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

-       تدوین مکانیزم شناسایی  و  ارزیابی  خطرات  و  ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی منطبق بر فعالیت سازمان و الزامات قانونی ( نظیر بخشنامه ها و مقررات وزارت نیرو ، اداره طب کار ، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت کار و امور اجتماعی )

-       ارزیابی خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی منطبق بر مکانیزم تعیین شده

-       تدوین مکانیزم مناسب ارزیابی انطباق با قوانین و الزامات حاکم بر فعالیت های سازمان

-       به روز نمایی / تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری و سایر مستندات سیستم های ذکر شده

-       تعیین اهداف و برنامه های مربوط به سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ، متناسب با رئوس خط مشی و نتایج حاصل از اندازه گیری جنبه ها / ریسک ها ، الزامات قانونی و مقررات

-       به روز نمایی سیستم مناسب آموزش کارکنان

-       تعیین روش مناسب ارتباط با طرف های ذینفع

-       ارائه راهنمایی لازم به اعضاء کمیته راهبری به منظور تایید و تصویب کلیه مدارک سیستم

-       تهیه نظام نامه جامع سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

¨ فاز ( 3 )

      اجرای سیستم و انجام ممیزی داخلی سیستم OHSAS 18001 : 2007  . هدف از این مرحله ایجاد اطمینان از عملکرد صحیح سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد مذکور می باشد که از طریق انجام ممیزی داخلی صورت می گیرد . این فاز شامل موارد زیر است .

-       ارائه راهنمایی های لازم و همکاری در فرآیند توزیع مستندات ( دستی / مکانیزه )

-       نظارت بر اجرای سیستم

-       تعیین اعضای تیم ممیزی داخلی

-       طراحی و استقرار سیستم ممیزی داخلی و توجیه ممیزان بر اساس استانداردهای ذکر شده

-       نظارت بر برنامه ریزی و تهیه چک لیست های ممیزی داخلی

-       انجام ممیزی ( یک نوبت ) توسط مهندس مشاور و با همراهی کارشناسان کارفرما و ارائه گزارش ممیزی ها

-       مشاوره و همکاری در انجام اقدامات اصلاحی لازم

-       تشکیل جلسه بازنگری مدیریت در خصوص بررسی نتایج بدست آمده و تعیین وضعیت اقدامات انجام شده

 

¨ فاز ( 4 )

       آماده سازی سیستم برای انجام ممیزی خارجی و دریافت گواهینامه . هدف از این مرحله اطمینان از آمادگی سیستم برای ارزیابی و ممیزی خارجی و در جهت اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی شغلی می باشد . در این زمینه اقدامات ذیل لحاظ و دنبال می گردد .

-       انتخاب موسسه گواهینامه دهنده ( شخص ثالث ) برای انجام ممیزی سیستم های مدیریتی یاد شده

-       حضور و همراهی در پیش ممیزی

-       رفع عدم انطباق های شناسایی شده پس از انجام این ممیزی ها

-       حضور و همراهی در ممیزی نهایی به منظور توصیه به دریافت گواهینامه


موضوعات مرتبط: سامانه هاي مديريت

تاريخ : یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۹ | | نویسنده : سعید محققی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.